Uchwała nr  24 /2006

Zarządu Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu

 z dnia 9 grudnia 2006 r.

w sprawie uporządkowania zasad rozprowadzania znaków wartościowych.

 

Na podstawie § 45 pkt.2, § 55 pkt 6 i 14  Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego oraz w związku z § 13 ust. 3 pkt 1 i ust. 4, 6 i 10 Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW uchwala się, co następuje:

§ 1.

Sprzedaży znaków wartościowych składki członkowskiej dokonują skarbnicy kół w miejscu, w którym znajdują się oryginały kart ewidencyjnych.

 

§ 2.

Skarbnicy kół dokonują sprzedaży znaków określonych w § 1 członkom własnego koła, posiadającym założone karty ewidencyjne.

 

§ 3.

Ustalenia przynależności do koła dokonuje się na podstawie wglądu do legitymacji członkowskiej.

§ 4.

Dopuszcza się warunkowo sprzedaży znaków wartościowych określonych w § 4 ust. 1-4.

  1. Członek innego koła, zgłaszający się po zakup znaków wartościowych do skarbnika nowego koła składa oświadczenie o rezygnacji z dotychczasowej przynależności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do uchwały.
  2. Skarbnik nowego koła przyjmuje oświadczenie o którym mowa w ust. 1 , a następnie sprawdza zgodność danych z legitymacją członkowska, po czym dokonuje sprzedaży i wklejenia znaków.
  3. Oświadczenie , o którym mowa w ust. 1 sporządzane jest w trzech egzemplarzach.

Oryginał zachowuje skarbnik, jedna kopię wysyła do koła dotychczasowej przynależności członka z prośbą o przekazanie karty ewidencyjnej, druga kopia pozostaje u sporządzającego oświadczenie.

  1. Koło, które otrzyma oświadczenie swojego  dotychczasowego członka o rezygnacji z przynależności i prośba o przekazanie karty ewidencyjnej, dokonuje niezwłocznego przekazania tej karty do koła nowej przynależności.

§ 5.

 

Traci moc uchwała nr 8/2005  Zarządu Okręgu z dnia 5 listopada 2005 r.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2006 r.

 

Za Zarząd Okręgu:

 

Sekretarz Zarządu Okręgu:                                                                       Prezes Zarządu Okręgu:

 

    Michał Wasik                                                                              Antoni Chmura