Uchwała w sprawie ustanowienia zimowiska dla ryb i wprowadzenia zakazu połowu na "Dołku" w Białobrzegach.


       Załącznik nr 5 do  protokołu nr  3 

     z posiedzenia ZO z dnia  10.12.2005 r.

 

 

Uchwała nr 16 /2005

Zarządu Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu

 z dnia 10 grudnia 2005 r.

 

w sprawie ustanowienia zimowiska dla ryb i wprowadzenia zakazu połowu

 na "Dołku" w Białobrzegach.

 

Na podstawie § 45 pkt 10, 15 i 27 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustanawia się zimowisko dla ryb i wprowadza zakaz połowu w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku na "Dołku" w Białobrzegach położonym przy stanicy WOPR.

 

§ 2.

 

Za oznakowanie akwenu tablicami informacyjnymi czyni się odpowiedzialnymi Zarządy Kół PZW nr 1 i 19 "Syrenka" w Białobrzegach.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Komendantowi Społecznej Straży Rybackiej w Białobrzegach.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.