Uchwała nr  14  / 2006

Zarządu Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu

 z dnia 23 września 2006 r.

 

w sprawie zatwierdzenia wprowadzenia zakazu połowu ryb na wydzielonym akwenie rzeki Wisły.

 

Na podstawie § 45 pkt 10, 15 i 27   Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zakaz połowu ryb - zimowisko od dnia 01.01. do 30.04. każdego roku na szerokości 100 metrów pomiędzy mostem kolejowym na trasie Radom - Dęblin i pierwszą ostrogą, na wydzielonym akwenie Wisły znajdującym się po lewej stronie rzeki. 

§ 2.

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007  r.

Za Zarząd Okręgu:

Sekretarz:                                                                                       Prezes Zarządu Okręgu:

       Michał Wasik                                                                                            Antoni Chmura