Uchwała nr 9/2009

Zarządu Okręgu

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu

 z dnia 26 września 2009 r.

 

w sprawie rocznego rozliczenia kół i skarbników, sporządzania preliminarzy budżetowych, oraz walnych zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych.

 

Na podstawie § 46 pkt 19, 20 i 28 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1. Ustala się następujące terminy dla rozliczeń finansowych:

1) ostateczne rozliczenie skarbników kół z pobranych i sprzedanych znaków wartościowych upływa z dniem 25 października.

 

2) zestawienie znaków oraz terminowość wpłat należności za sprzedane znaki wartościowe PZW sprawdza oraz potwierdza Komisja Rewizyjna Koła PZW oraz Prezes.

 

3) szczegółowy termin rozliczeń o którym mowa w ust. 1 uzgadniany jest  z Główną Księgową Okręgu  do dnia 30 czerwca.

§ 2

1.      Preliminarze budżetowe na rok następny przygotowuje i zatwierdza Zarząd Koła PZW.

 

2.      Zatwierdzone jak w ust. 1 preliminarze budżetowe, podpisane przez Skarbnika i Prezesa Koła PZW, powinny być złożone w Biurze Zarządu Okręgu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada.

§ 3

1. Pozostałe rozliczenia finansowe, które dokonują Koła PZW to:

1)      spisy z natury materiałów wg stanu na 30 listopada,

2)      raport finansowy za miesiąc grudzień,

3)      protokół ze stanu środków pieniężnych Koła PZW sporządzony na dzień 31 grudnia (w tym potwierdzenie stanu środków na rachunku bankowym).

3.      Rozliczenia wymienione w pkt. 1-3 należy złożyć w Biurze Zarządu Okręgu w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego.

§ 4

Wszystkie dokumenty finansowe o których mowa w § 1 i § 2 sprawdzone pod względem merytorycznym i rachunkowym przez Główną Księgową Zarządu Okręgu, powinny być przedłożone i omówione  na walnych zebraniach sprawozdawczych lub sprawozdawczo – wyborczych Kół PZW, które powinny odbyć się w terminie od 26 października do 30 stycznia roku następnego.

§ 5

1. Zarząd Okręgu zapewnia udział swojego przedstawiciela na zebraniu sprawozdawczym lub sprawozdawczo-wyborczym

2. O zamiarze zwołania walnego zgromadzenia Zarząd Koła PZW zawiadamia Biuro Zarządu Okręgu  z co najmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem .

 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 składane jest w BZO w formie pisemnej z podaniem: miejsca, daty i  godziny rozpoczęcia zebrania.

 

Za Zarząd Okręgu:

Sekretarz Zarządu Okręgu::                                                  Prezes Zarządu Okręgu:

Andrzej Jasik                                                                             Antoni Chmura