Załącznik nr 6  do  protokołu nr  2

                                     z posiedzenia ZO  z dnia 25.04.2009 r. 

 

Uchwała nr 17 /2009

Zarządu Okręgu

 Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu

 z dnia 25 kwietnia 2009 r.
 

w sprawie ustanowienia stref ochrony ryb na zbiornikach w Szydłowcu i Koszorowie.
 

Na podstawie § 46 pkt.15  Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się całoroczna strefę ochrony ryb na zbiorniku Szydłowiec.

§ 2

Całoroczna strefa ochrony ryb obejmuje część powierzchni zbiornika wyznaczoną pomiędzy tablicami informacyjnymi i mostem drogowym nad rzeką Korzeniówką, na trasie Szydłowiec – Majdów.

§ 3

Tablice  informacyjne oddalone są od mostu, o którym mowa w § 2 odpowiednio:

1) na lewym brzegu zbiornika – ok. 120 m długości linii brzegowej,

2) na prawym brzegu zbiornika – ok. 70 m. długości  linii brzegowej.

§ 4

Ustanawia się całoroczną strefę ochrony ryb na zbiorniku Koszorów.

§ 5

Całoroczna strefa ochrony ryb obejmuje część powierzchni zbiornika wyznaczoną pomiędzy tablicami informacyjnymi i mostem dla pieszych nad rzeką Kobyłką, położonym od strony wpływu tej rzeki do zbiornika Koszorów.

§ 6

Tablice  informacyjne oddalone są od mostu, o którym mowa w § 5 odpowiednio:

1) na lewym brzegu zbiornika – ok. 150 m długości linii brzegowej,

2) na prawym brzegu zbiornika – ok. 180 m. długości linii brzegowej.

§ 7
 

W strefach ochronnych o których mowa w § 1 i § 4 zabrania się połowu i prowadzenia czynności szkodliwych dla ryb, a  w szczególności niszczenia roślinności wodnej, urządzeń tarliskowych i dna zbiornika.

§ 8
 

Tablice informacyjne o których mowa w § 2 i § 5 wykonane są z metalowej blachy w kolorze niebieskim z napisami koloru białego, zaopatrzone w logo PZW i napis o treści:

UWAGA!

CZĘŚĆ AKWENU OD TABLICY  DO MOSTU

  STREFĄ CAŁOROCZNEJ OCHRONY RYB.

Połów i prowadzenie czynności szkodliwych dla ryb wzbronione.

Zabrania się również  niszczenia roślinności wodnej, urządzeń tarliskowych i naruszania dna zbiornika.

 

Zarząd Okręgu PZW w Radomiu

Uchwala nr 17/2009  ZO z dnia 25.04.2009 r.
 

§ 9

Wykonanie tablic i oznakowanie zbiornika powierza się dyrektorowi Biura Zarządu Okręgu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd Okręgu:

Wiceprezes Zarządu Okręgu:                                                           Prezes Zarządu Okręgu: 

                              Andrzej Lipiński                                                                        Antoni Chmura