Uchwała nr 30/2010

Prezydium Zarządu Okręgu

Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu

 z dnia 20 grudnia 2010 r.

 

w sprawie ustanowienia ograniczeń w połowie ryb na zbiorniku

 „Resztówka” w miejscowości Zalesice, gm. Wierzbica.

 

Na podstawie § 47 pkt. 1 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Na zbiorniku „Resztówka” położonym w miejscowości Zalesice, gm. Wierzbica wprowadza się następujące limity w połowu ryb:

1)      limit ilościowy połowu karpia do 2 szt. /dobę,

2)      limit ilościowy połowu karasia pospolitego do 2 szt./ dobę.

 

§ 2

 

Zobowiązuje się Koło PZW Nr 40 w Wierzbicy do podania do wiadomości treści uchwały poprzez zamieszczenie jej na  tablicy informacyjnej

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

 

 

Za Zarząd Okręgu:

 

 

Sekretarz Zarządu Okręgu:                                                              Prezes Zarządu Okręgu:

 

    Andrzej Jasik                                                                                    Antoni Chmura